Yeo Shen Yong

Yeo Shen Yong

Critically analysing life a lot more than I should.